Säännöt

TURUN SEUDUN KULTAISET RY
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (voimaan 13.8.2019 alkaen)

1 §    OSASTON NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Kultaiset ry, kotipaikka on Turku ja kieli suomi.

2 §    YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kultaistennoutajien kasvatusta, rodun tunnetuksi tekemistä sekä monipuolista harrastusta rodun parissa alueellaan.

Tätä toteutetaan antamalla opastusta ja neuvontaa rodusta kiinnostuneille, järjestämällä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia, kursseja, rodun katselmuksia sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa.

3 §    VAROJEN HANKINTA
Varoja toimintansa tukemiseen yhdistys saa Kultainen Rengas - Golden Ring ry:n hallitukselta tarpeen mukaan.

Yhdistys ei peri omaa jäsenmaksua.

Toimintansa tukemiseen yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan erilaisia koiratapahtumia, myyjäisiä, arpajaisia ja juhlia.

4 § YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Kultainen Rengas - Golden Ring ry:n jäsen.

Jäsenen halutessa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo Kultainen Rengas - Golden Ring ry:n tai Turun Seudun Kultaiset ry:n sääntöjä vastaan tai on menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut ko. yhdistyksen toimintaa.

5 § YHDISTYKSEN TOIMINTAKAUSI JA KOKOUKSET

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistys kokoontuu vuosittain helmi-maaliskuussa järjestettävään vuosikokoukseen.
Kokouskutsut julkaistaan Kultainen Rengas - Golden Ring ry:n lehdessä tai yhdistyksen verkkosivuilla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

6 §    VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle pj, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä kolme ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 • Käsitellään toimintakertomus ja selvitys yhdistyksen taloudellisesta asemasta sekä toiminnantarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille toimihenkilöille
 • Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Käsitellään hallituksen esittämät muut asiat tai jäsenten kirjallisesti tai suullisesti esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset.
 • Käsitellään hallituksen esittämät muut asiat tai jäsenten kirjallisesti tai suullisesti esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset.

7 §    YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat pj ja 4-6 jäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Vuosittain valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin järjestäytymiskokouksessaan.

Hallitus valitsee rahastonhoitajan ja jäsensihteerin.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä.

Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle tarpeen mukaan.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä kokousta johtaa varapuheenjohtaja.

8 §    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai hallituksen erikseen määräämällä henkilöllä, kullakin yksin.

Rahastonhoitajalla on yksinään nimenkirjoitusoikeus.

9 §    YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Yhdistys on Kultainen Rengas - Golden Ring ry:n jäsen.

Yhdistys voi olla myös Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben rf:n, Lounais-Suomen kennelpiiri ry:n sekä muiden kennelyhdistysten jäsen.

10 §    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut. Sääntöjen muutokset on hyväksytettävä Kultainen Rengas - Golden Ring ry:n hallituksella.

11 §    YHDISTYKSEN PURKAMINEN
 Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava 3/4-osaa annetuista äänistä.

Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa Kultainen Rengas - Golden Ring ry:lle.

12 §    MUUT MÄÄRÄYKSET
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain, Kultainen Rengas - Golden Ring ry:n sekä Suomen Kennelliitto ry - Finska Kennelklubben rf:n sääntöjä ja määräyksiä.