Säännöt

1 §    OSASTON NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
Yhdistyksen nimi on Turun seudun Kultaiset r.y, kotipaikka on Turku ja kieli suomi.

2 §    YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kultaisten noutajien kasvatusta, rodun tunnetuksi tekemistä sekä monipuolista harrastusta rodun parissa alueellaan.
Tätä toteutetaan antamalla opastusta ja neuvontaa rodusta kiinnostuneille, järjestämällä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia, kursseja, rodun katselmuksia sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa.

3 §    VAROJEN HANKINTA
Varoja toimintansa tukemiseen yhdistys saa Kultainen Rengas - Golden Ring r.y:n hallitukselta tarpeen mukaan.
Yhdistys ei peri omaa jäsenmaksua.
Toimintansa tukemiseen yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan erilaisia koiratapahtumia, myyjäisiä, arpajaisia ja juhlia.

4 § YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Kultainen Rengas - Golden Ring r.y:n jäsen.
Jäsenen halutessa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo Kultainen Rengas - Golden Ring r.y:n tai Turun seudun Kultaiset r.y:n sääntöjä vastaan tai on menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut ko. yhdistyksen toimintaa.

5 § YHDISTYKSEN TOIMINTAKAUSI JA KOKOUKSET
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annetteva tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseensa: syyskokoukseen marras-joulukuussa ja kevätkokoukseensa helmi-maaliskuussa.
Kokouskutsut toimitetaan kirjallisesti jäsenille tai julkaistaan Kultainen Rengas - Golden Ring r.y:n lehdessä viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous poidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

6 §    SYYS- JA KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokoukselle pj, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä kolme ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja
- Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
- Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
- Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Käsitellään hallituksen esittämät muut asiat tai jäsenten kirjallisesti tai suullisesti esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokoukselle pj, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä kolme ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- Käsitellään toimintakertomus ja selvitys yhdistyksen taloudellisesta asemasta sekä tilintarkastajien lausunto
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille toimihenkilöille
- Käsitellään hallituksen esittämät muut asiat tai jäsenten kirjallisesti tai suullisesti esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset.

7 §    YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat pj ja 6 jäsentä. Yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Vuosittain valitaan kolme jäsentä erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin järjestäytymiskokouksessaan.
Hallitus valitsee taloudenhoitajan ja jäsensihteerin.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä.
Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle tarpeen mukaan.
Puheenjohtajan ollessa estyneenä kokousta johtaa varapuheenjohtaja.

8 §    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai hallituksen erikseen määräämällä henkilöllä, kullakin yksin.
Rahastonhoitajalla on yksinään nimenkirjoitusoikeus.

9 §    YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Yhdistys on Kultainen Rengas - Golden Ring r.y:n jäsen.
Yhditys voi olla myös Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubbenr.f:n, Lounais-Suomen kennelpiiri r.y:n sekä muiden kennelyhdistysten jäsen.

10 §    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut. Sääntöjen muutokset on hyväksytettävä Kultainen Rengas - Golden Ring r.y:n hallituksella.

11 §    YHDISTYKSEN PURKAMINEN
 Yhdityksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdityksen kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava 3/4-osaa annetuista äänistä.
Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa Kultainen Rengas - Golden Ring r.y:lle.

12 §    MUUT MÄÄRÄYKSET
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain, Kultainen Rengas - Golden Ring r.y:n sekä Suomen Kennelliitto r.y. - Finska Kennelklubben r.f:n sääntöjä ja määräyksiä.